Dome Fit-out

Kivitelezés, átépítés, felújítás Projekt menedzsment Műszaki
szolgáltatások

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályok

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Dome Facility Services Group  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; cégjegyzékszáma: 01-09-712535; adószáma: 12970247-2-41; közösségi adószáma: HU12970247;képviseli: Décsi Gábor ügyvezető önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.domefsg.hu/.com/, www.domeenergy.hu/.com, www.domefm.hu/.com, www.direktmester.hu/.com  internetes platformokon elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Tagok elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltató nyitóoldalán.
Szolgáltató az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység során, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avt.) rendelkezéseinek megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat figyelembe veszi, valamint az adatvédelmi biztos honlapját is mintának tekinti az adatvédelmi gyakorlat kialakítása során. A honlapon nyújtott szolgáltatások minden esetben, minden személy számára biztosítják a személyes adatok védelméhez való, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogokat.
Honlapunkat kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

I. Adatkezelő személye

I.1. A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
I.2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg.
I.3. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

II. Adatkezelés célja

II.1. Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
II.2. Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
II.3. Szolgáltató – a II.2. pontban foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről1 szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
II.4. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a II.3. pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
II.5. A igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is Szolgáltató folyamatosan biztosítja, hogy a II.4. pont szerinti adatkezelést megtilthassa.
II.6. A II.4. pontban meghatározott adatokat Szolgáltató nem kapcsolja össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személy számára.
II.7. Az II.1.-II.3. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését követően. A II.4. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

III. Adatkezelés jogalapja

III.1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről1 szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.).
III.2. Érintett hozzájárulása.

IV. Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

IV.1. A Szolgáltatás használata regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a Szolgáltató egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

IV.2. A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
IV.3. A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

V. Hozzájárulás adatkezeléshez

V.1.Tag tudomásul veszi, hogy Szolgáltató – jogszabályi felhatalmazás alapján - jelen Adatvédelmi Nyilatkozat II.1.-II.3. pontjai szerinti adatait kezelheti. Ezen adatkezeléshez a Tag a szerződés aláírásával – a jogszabályi felhatalmazástól függetlenül is – hozzájárul.
V.2. Jelen Nyilatkozat II.4. pontjában szabályozott adatkezelés jogalapját a Tag hozzájárulása képezi.
V.3. A Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy számára a webportálon keresztül az általa elhelyezett e-mail, vagy egyéb elérhetőségén kapcsolatba lépő Szolgáltató vagy más tagok a saját áruikról és szolgáltatásaikról bármilyen formátumú hirdetést küldjenek.
V.4. Szolgáltató a Tag hozzájáruló nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
V.5. Bármely Tag jogosult arra, hogy a részére küldött hirdetéseket, korlátozás és indokolás nélkül megtiltsa.
V.6.Tag garantálja a Szolgáltató felé, hogy kapcsolattartói a hozzáférés igénylésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím) a Szolgáltató adatbázisába bekerüljenek és a Szolgáltató azokat további engedélykérés, és ellenszolgáltatás nélkül használja a szerződésben foglalt jogai és kötelezettségei szerint a szolgáltatás időtartama alatt.

VI. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

VI.1. A Szolgáltató csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával a Szolgáltató kezelésébe került adatokra.
VI.2. A személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett bizonyos tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt a Szolgáltató nem tudja megakadályozni.
VI.3. A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Szolgáltató jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
VI.4. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) a Szolgáltató adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, a Szolgáltató szerződéses partnerei részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek a Szolgáltató és az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
VI.5. A Szolgáltató együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

VII. Honlap-látogatottsági adatok kezelése

VII.1. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra Szolgáltató szerverén. A felhasználók IP címeit a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
VIII. „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja
VIII.1. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor a Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Szolgáltatóhoz került adatokat Szolgáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

VIII.2. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
VIII.3. Szolgáltató által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból Szolgáltató weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.
VIII.4. Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.
VIII.5. A weboldalon megjelennek Google Adsense hirdetések!

IX. Adatbiztonság

IX.1. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldal internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek.
IX.2. Bár a Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít a webportál biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül Tag is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
IX.3. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.
IX.4. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát sem tudja a Szolgáltató garantálni. Szolgáltató felhívja továbbá a Tagok figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé magukról, melyeknek jogszabálysértés során illetéktelen személyhez történő kikerülése nem okoz anyagi, illetve egyéb kárt.
IX.5. Szolgáltatónak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a felhasználói adatok illetéktelen személyhez való kikerüléséből a Tagot esetlegesen ért károkért.

X. Felelősség

X.1. Szolgáltató a Tagok által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.
X.2. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében. Amennyiben Tag ezen magatartásaival Szolgáltatónak kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Taggal szembeni kártérítésre.
X.3. Szolgáltató ezekben az esetekben minden tőle elvárható segítséget magad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

XI. Adatmódosítás, adattörlés

XI.1. A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.
XI.2. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: info@domefsg.hu
XI.3. Szolgáltató a személyes adatot törli:

XI.4. Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
XI.5. Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

XII. Tájékoztatás, jogorvoslat

XII.1. A felhasználók jogosultak az info@domefsg.hu e-mail címen tájékoztatást kérni személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, amely kérelemnek Szolgáltató haladéktalanul tartozik eleget tenni.
XII.2.Tag kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt tag adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül magyar nyelven, írásban adja meg a tájékoztatást.
XII.3.Tag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

XII.4. Szolgáltató - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
XII.5. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
XII.6. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Avt. tartalmazza.

XIII. Záró rendelkezések

XIII.1. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2012. január 25-től visszavonásig illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. A módosításokról a Szolgáltató hivatalos értesítést küld a Tagok részére. Szolgáltató a jelen Nyilatkozat elérhetőségét feltünteti a Regisztrációs űrlapon, a Megrendelőn és valamennyi egyéb megállapodásában. Az Adatvédelmi Nyilatkozat mindenkori hatályos teljes szövege a webportál Adatvédelmi Nyilatkozat menüpontja alatt közzétételre kerül.
XIII.2. A jelen Nyilatkozat által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről1 szóló 2001. évi CVIII. törvény (e-kereskedelmi törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint Avt. rendelkezései az irányadók.

FIGYELEM!A Dome Facility Services Kft. jelen Adatvédelmi szabályzatának eredeti változata magyar nyelvű. A fordításból eredő félreértésekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Keresés

Ajánlatkérés

Hírlevél

Dome Facility Services GroupDome Facility Management Dome Energy